سیل سیال نگاه سبزت

همه بزیان وجودم را ویرانه کنان می کاود

من به چشمان خیال انگیزت معتادم

و در این راه تباه

عاقبت هستی خود را دادم

                                                            حمید مصدق

/ 0 نظر / 3 بازدید