سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

مهر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
آبان 90
4 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
10 پست
آبان 87
11 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
18 پست
دی 78
1 پست