سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

مهربانان سلام لبخند

با عرض شرمندگی من یک مدت طولانی می خوام غایب بشم

نگین بی وفا شدم پیشتون نمی یام  ناراحت

خیلی دلم براتون تنگ میشه گریه

همیشه بهاری باشینقلب


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()