سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

وقتی که یک در شادی بسته میشه یک در دیگه باز میشه ولی اغلب اوقات ما اینقدر به در بسته نگاه می کنیم که متوجه ی دری که برامون باز شده نمی شیم

روشن ترین آینده ها همیشه

برپایه ی یک گذشته ی فراموش شده بنا میشن

تو نمی تونی تو زندگیت پیشرفت کنی

مگر اینکه اجازه بدی خطاها و رنج های روحی گذشته

فراموش بشن


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()