سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

بعضی وقتها که بارون می باره اونقدر هوا دلگیر میشه که با خودم فکر می کنم این بارون نیست که می باره این اشک خداست به هر کسی که گفتم بهم خندیده و گفته این فقط فکر بچه هاست خدا اونقدر صبوره که مثل من و تو وقتی عزیزترینش ناراحتش می کنه تنهاش می ذاره گریه نمی کنه ولی من هنوزم باور نمی کنم و هر وقت بارون می باره با خودم می گم خدا دلش از دست آدما گرفته.


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()