سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

پیش از آنکه واپسین نفس را برآرم

پیش از پژمردن آخرین گل

برآنم که زندگی کنم!

برآنم که عشق بورزم!

برآنم که باشم!

                                                   مارگوت بیل


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()