سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

من از نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه ی من آمدی برای من مهربانی چراغ چراغ بیاور

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

                                                                           فروغ فرخزاد


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()