سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

با اینکه روزها و شبها تکرار میشه ولی اتفاقاتی که توی روزها و شبها می افته تکرار نشدنیه، چون تو تنها سازنده ی اون اتفاقات نیستی!

پس آگاه باش از اتفاقاتی که در اطرافت می افته تا از دستشون ندی.

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()