سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

فکر کردن ... و بعد حرف زدن

ولی من اون روز فکر نکردم و حرف زدم. فکر می کنی وقتی یک معادله رو بهم می ریزی بازم جواب می ده! نه جواب نداد و جواب نداد و یک ناراحتی هم بهش اضافه شد...

 

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()