سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

ابر خاکستری بی باران دلگیر است

و سکوت تو پس پرده ی خاکستری سرد کدورت افسوس

سخت دلگیر است

شوق باز آمدن سوی توام هست

اما ...

تلخی سرد کدورت در تو

پای پوینده ی راهم را بسته

ابر خاکستری بی باران

راه بر مرغ نگاهم بسته

                                                         حمید مصدق


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()