سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

بر تو چون ساحل آغوش گشودم

در دلم بود که دلدار تو باشم

وای بر من که ندانستم از اول

روزی می آید که دل آزار تو باشم

                                                            فروغ فرخزاد


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()