سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی

من به اندازه ی زیبایی تو غنگینم!

                                                                      حمید مصدق

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()