سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

زندگی رویا نیست!

زندگی زیباییست!

می توان...

از میان فاصله ها را برداشت

دل من با دل تو

هر دو بیزار از این فاصله هاست!

                                                                             حمید مصدق


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()