سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

قصه ی شیرینی است

کودک چشم من از قصه ی تو می خوابد!

قصه ی نغز تو از غصه تهی ست.

باز هم قصه بگو

تا به آرامش دل

سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم!

                                                                                حمید مصدق


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()