سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

من در طلوع گل یاسی از پشت انگشتهای تو

بیدار خواهم شد!

                                                                                    سهراب

  


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()