سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

گوش کن جاده صدا می زند از دور قدمهای تو را

بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد!

                                                                                          سهراب


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()