سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید

مبادا ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من!

                                                     سهراب


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()