سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

                      زندگی خالی نیست

                                    مهربانی هست

                                                    سیب هست

                                                              ایمان هست

                                                                           آری......

                                                  تا شقایق هست زندگی باید کرد!


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()