سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

روزی ...

خواهم آمد و پیامی خواهم آورد

خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد

من گره خواهم زد

چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد!

                                                                                                                        سهراب

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()