سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

نفس آدمها

سر به سر افسرده است!

روزگاریست در این گوشه پژمرده هوا

هر نشاطی مرده است!

                                                  سهراب

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()