سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

دیرگاهی در این تنهایی

رنگ خاموشی در طرح لب است!

                                                   سهراب

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()