سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

هر جا که هستم باشم

آسمان مال من است

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است!

                                                                          سهراب

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()