سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

روزگارم بد نیست

مادر دارم بهتر از برگ درخت

دوستانی بهتر از آب روان

... و خدایی که در همین نزدیکیست!

                                                                                سهراب


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()