سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

...

کار ما شاید این است

که میان گل نیلوفر و قرن

پی آواز حقیقت بدویم!

 

سهراب سپهری


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()