سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده!

دکتر علی شریعتی


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()