سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

دچار یعنی

 عاشق

و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد

چه فکر نازک غمناکی! 

 

سهراب سپهری


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()