سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

...

خاطراتمان چه بلاتکلیف اند!

من هر روز تلاش می کنم که در خاطرم بماند!

و تو هر شب دعا می کنی که فراموش کنی!


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()