سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

 

صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی چه میشویند؟

            سهراب سپهری   

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()