سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

...

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد!


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()