سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

,who can say why your heart cries
? When your love dies
...Only time

چه کسی می تونه بگه چرا قلب شما گریه می کنه

وقتی که عشقتون می میره ؟

فقط زمان ...


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()