سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

آغاز راه همیشه یکسان است

اما

این پایان راه است که مشخص می کند

که

آیا راه را درست آمده ای یا به بیراهه رفتی

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()