سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

حرف های ما هنوز ناتمام ...

تا نگاه می کنی وقت رقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عظیمت تو نا گزیر میشود

آی ...

ناگهان

چقدر زود دیر میشود!

                                                                        قیصر امین پور


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()