سَـطـ ـر سِپـید احساسـِ مـَنـ ـ ـ

و سُفآلیـ ـنه اُنس با نـ ـفـ ـس هآیتــــ آهسته تـ ـ ـرکـــــ میـ ـخورد

با تمام دلبستگی هایی که در این سالها به وجود آمده است باید روزی برم. باید به جایی برم که حتی در خیالات خود یک بار هم ندیده ام!

باید بروم از جایی که در هوایش نفس کشیدم، از زیبایی هایش لذت بردم و عاشق شدم.

مگر میشود با این همه بهانه برای بودن دلبسته نشد!!!

 


دُخـ ـتـَرَکــ ـبَهـ ـآر | برایم از مهر بگو()